Shaman Braiding Sedna’s Hair

Abraham Anghik Ruben